Pielęgniarki środowiskowe


Pielęgniarka środowiskowa planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską nad chorym, rodziną, społecznością w środowisku zamieszkania z uwzględnieniem miejsca wykonywania świadczenia obejmując opieką:

-zdrowych i chorych niezależnie od płci i wieku,
-osoby niepełnosprawne,
-osoby w stanie terminalnym.

 

W realizacji świadczeń zdrowotnych pielęgniarka środowiskowa współpracuje z:

-lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej/rodzinnym,
-pielęgniarką w środowisku nauczania i wychowania,
-położną środowiskową/rodzinną,
-pielęgniarką/położną,
-pielęgniarką opieki długoterminowej,
-innymi Świadczeniodawcami zgodnie z potrzebami podopiecznych,
-przedstawicielami organizacji i instytucji działających na rzecz zdrowia rodziny.

 

Zadania pielęgniarki środowiskowej:

-Świadczenia pielęgnacyjne.
-Realizacja opieki pielęgnacyjnej u pacjentów w różnych fazach życia i choroby zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i współczesnymi standardami opieki pielęgniarskiej.
-Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych.
-Przygotowywanie do samoopieki i samopielęgnacji w chorobie i niepełnosprawności.
-Świadczenia lecznicze.
-Ustalanie diety w żywieniu przewlekle chorych
-Dobór technik karmienia w zależności od stanu chorego
-Zabiegi z zastosowaniem ciepła i zimna
-Cewnikowanie pęcherza u kobiet (u mężczyzn po przeszkoleniu).
-Wykonywanie wlewów doodbytniczych.
-Podawanie leków różnymi drogami i technikami.
-Wykonywanie zleceń lekarskich.
-Zakładanie opatrunków ran, odleżyn, oparzeń.
-Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych w stomiach, przetokach i ranach trudno gojących
-Wykonywanie inhalacji, doraźne podawanie tlenu.
-Zdejmowanie szwów.
-Stawianie baniek lekarskich.
-Udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i w nagłych zachorowaniach w tym prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
-Świadczenia usprawniające.
-Koordynacja i współdziałanie w rehabilitacji przyłóżkowej w celu zapobiegania powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego, długotrwałego unieruchomienia i stosowania udogodnień.
-Usprawnienie ruchowe.
-Drenaż ułożeniowy, prowadzenie gimnastyki oddechowej.
-Świadczenia socjalno-bytowe
-Koordynacja i organizacja działań na rzecz podopiecznego w zakresie spraw socjalnych poprzez instytucje, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe oraz placówki ochrony zdrowia.


Pielęgniarka środowiskowa wykonuje swoje obowiązki i zadania zgodnie z aktami prawnymi:

Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 5 lipca 1996 r. (Dz.U. Nr 91, poz. 410 z dnia 30 lipca 1996 r. z późniejszymi zmianami);
Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 września 1997 r. w sprawie zakresu i rodzaju świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych wykonywanych przez pielęgniarkę samodzielnie, bez zlecenia lekarskiego oraz zakresu i rodzaju takich świadczeń wykonywanych przez położną samodzielnie (Dz.U. Nr 116, poz. 750); oraz kilku innych aktów prawnych.